VerhuizenShopInformatieMijn Verhuisvriend
VerhuizenVergelijking verhuisserviceNieuwsWoordenboekChecklistDownloadsVraag en antwoord
Koopwoning
Huurwoning
Financieel
Bouw / Verbouw
Makelaarsbegrippen
Vastgoed
Welstandsbegrippen
Energie
Afkortingen

Woorden die veel voorkomen bij koopwoningen

Anti-speculatiebedingEen verkoopregulerende bepaling die speculatieve handel in onroerende zaken moet voorkomen, als gemeentelijke bouwgrond wordt gekocht of in erfpacht wordt uitgegeven. Vaak wordt dan bepaald dat een eigenaar-bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn toestemming tot verkoop aan Burgemeester en Wethouders moet vragen en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente. Op niet naleving ervan staat een hoge boete
AppartementsrechtAandeel in een gebouw en de daarbij behorende grond, dat is gesplitst in appartementen. Het appartementsrecht geeft recht op exclusief gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw, die gezien hun inrichting bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt (bijvoorbeeld een flatwoning). Het aandeel kan ook omvatten het exclusief gebruik van bij het gebouw behorende grond (bijvoorbeeld een parkeerplaats of een stuk tuin)
CanonEen geldbedrag dat de erfpachter periodiek moet betalen aan de grondeigenaar
CourtageDe beloning die u betaalt aan de makelaar voor de dienstverlening bij de koop en/of verkoop van de woning. Beloning of provisie.
Economisch eigendomHet economisch eigendom berust bij een ander dan de eigenaar in juridische zin. De economisch eigenaar heeft de koopsom betaald en krijgt als tegenprestatie een onherroepelijke volmacht tot levering van de juridisch eigenaar.
EigendomsoverdrachtDe overdracht van het eigendom van de onroerende zaak bij de notaris via een notariële akte en inschrijving daarvan op het kadaster.
ErfdienstbaarheidEen zakelijk recht dat een ander dan de eigenaar kan hebben op een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van voetpad: hier heeft een ander het recht om over de grond van de betreffende onroerende zaak te lopen.
ErfpachtEen beperkt zakelijk recht om de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. Eventueel kan een canon (=betalingsverplichting) worden bedongen.
HuurbedingBepaling in de hypotheekakte die stelt dat de schuldenaar het betreffende pand niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker.
Hypothecair onderpandHet recht van hypotheek is een zakelijk recht op een registergoed. Iemand die een recht van hypotheek heeft, mag zijn vordering met voorrang op het registergoed verhalen. Vaak hebben geldverstrekkers, meestal banken, een recht van hypotheek op een pand waarvoor zij een lening (de hypotheek) hebben verstrekt. Komt de lener zijn verplichtingen niet na, dan mag de bank het pand gedwongen verkopen - een uitspraak van een rechter is niet nodig. Als het pand eenmaal is verkocht dan mag de hypotheekverstrekker zijn vordering met voorrang op de opbrengst van het pand verhalen nog voor alle andere crediteuren.
HypotheekZekerheidsrecht van een geldverstrekker, om bij voorrang boven andere schuldeisers zich te verhalen op de opbrengst van de woning. Hypotheek kan alleen gevestigd worden op een registergoed (zoals een huis).
KoopakteEen op schrift gestelde overeenkomst, waarbij de verkoper zich verplicht een zaak te leveren en de koper zich verplicht daarvoor een prijs in geld te betalen.
MandeligVorm van gebonden mede- eigendom van bijvoorbeeld een afscheidingsmuur , een heg of een pad
Onderhandse akteAkte die niet door een notaris is opgemaakt, bijvoorbeeld de koopakte die wordt opgemaakt door de makelaar.
Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruikDe prijs die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, op de meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding. Kortom, de marktwaarde.
Ontbindende voorwaardeVoorwaarde in een koopakte, waarbij gesteld wordt dat de koop kan worden ontbonden als bijvoorbeeld de koper zijn financiering niet rond krijgt, of als er ernstige constructiegebreken geconstateerd worden tijdens een bouwkundige keuring.
PlanschadeSchade die een eigenaar van een onroerende zaak kan lijden door de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. De gemeente kan dan schadevergoeding toekennen.
ServituutEen servituut of erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, een last waarmede een erf (stuk grond) bezwaard is ten bate van een aangrenzend erf van een andere eigenaar. Het is een beklemming van eigendom en valt onder het privaatrecht.
SleutelverklaringEen regeling tussen een koper en verkoper van een onroerende zaak, waarbij afgesproken wordt dat de koper het feitelijk gebruik van de woning krijgt voordat de juridische levering heeft plaatsgevonden, dit onder uitdrukkelijke voorwaarden.
TaxatierapportRapport opgesteld door een makelaar, dat naast de schatting van de waarde van een onroerende zaak een beschrijving en (globale) beoordeling van onder andere ligging en onderhoudstoestand dient te bevatten.
TransportDe overdracht van eigendom of het gebruiksrecht van de onroerende zaak. Het transport moet door middel van een notariële akte plaatsvinden.
Vereniging van EigenaarsEen Vereniging van Eigenaars (VvE) is in Nederland een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. De vereniging van eigenaars zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.
Vrij op naam (v.o.n.)De notariskosten en eventuele overdrachtsbelasting of BTW zijn voor rekening van de verkoper. Dit is meestal aan de orde bij nieuwbouwwoningen. De koper betaalt echter wel notariskosten die verband houden met het vestigen van hypotheek.
Akte van eigendomsoverdrachtDe notariële akte waarin de overdracht van het eigendom van de onroerende zaak naar een nieuwe eigenaar is geregeld.
Aanmelden verhuisservice verhuizing, adreswijziging doorgeven, post verhuizen
Ga je binnenkort verhuizen?
Begin dan direct met adreswijzigingen.

Heb jij woorden of afkortingen die in onze lijst niet mogen ontbreken?
Geef ze hieronder aan ons door.

 geef woord op
 betekenis van het woord
 [niet verplicht]
 [niet verplicht]
 [niet verplicht]