VerhuizenShopInformatieMijn Verhuisvriend
VerhuizenVergelijking verhuisserviceNieuwsWoordenboekChecklistDownloadsVraag en antwoord
Koopwoning
Huurwoning
Financieel
Bouw / Verbouw
Makelaarsbegrippen
Vastgoed
Welstandsbegrippen
Energie
Afkortingen

Woorden die veel voorkomen bij huisaansluitingen

AangesloteneEen natuurlijk persoon of rechtspersoon, die beschikt over een aansluiting op een net.
AansluitingEén of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak of de verbinding tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau.
AansluittariefHet tarief in rekening gebracht door de netbeheerder bij een aangeslotene ter dekking van de kosten van de aansluitdienst.
Bio-energieEnergie die is opgewekt uit plantaardig materiaal.
BiogasGas dat verkregen wordt bij de verwerking van organisch afval en dat voor energie opwekking gebruikt kan worden.
BoilerToestel voor warmwatervoorziening met een opslagreservoir.
Calorische waardeDe calorische waarde geeft aan hoeveel warmte er vrijkomt bij volledige verbranding van gas en is belangrijk voor het juist functioneren van apparaten die werken op gas.
DTEDienst Toezicht Uitvoering Elektriciteitswet. Dte is onderdeel van de Nederlandse mededingingsautoriteit Nma en funcioneert als toezichthouder op de Nederlandse energiesector.
Duurzame energieEen verzamelnaam voor vormen van hernieuwbare energie die verkregen wordt uit andere dan fossiele brandstoffen. Hieronder wordt onder andere begrepen energie die uit wind, stromend water, zonnestraling en aardwarmte wordt verkregen, maar ook energie die vrijkomt bij verwerking van afval (vooral verbranding) of biomassa.
EcotaxBelasting op energieverbruik. De ecotax (of Regulerende Energie Belasting) wordt geheven op milieu onvriendelijke energiebronnen: kernenergie en energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Met de ecotax probeert de overheid de scheve concurrentiepositie tussen verschillende energiebronnen recht te trekken door energiebedrijven de zgn. externe kosten mee te vertalen in prijs. Groene energie vervuilt niet en is daarom vrijgesteld van de eco-taks.
Fossiele brandstoffenSteenkool, bruinkool, ruwe aardolie en aardgas, die in lagen van de aardkorst ontstonden als fossiele resten van organismen die eens hebben geleefd.
GigawattDuizend Megawatt (1.000 MW), een miljoen Kilowatt (1.000.000 kW) of een miljard Watt (1.000.000.000 watts). Een centrale met een capaciteit van 1 GW kan ongeveer een miljoen huishoudens van stroom voorzien.
Gigawatt uurDe hoeveelheid stroom die in een uur geproduceerd kan worden door een centrale met een capaciteit van een gigawatt.
GroencertificaatEen groencertificaat is een bewijs dat de bijbehorende hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit ook daadwerkelijk duurzaam is geproduceerd. De eigenaar van een certificaat kan op deze wijze gegarandeerd duurzame energie leveren aan de eindgebruiker. Het groencertificaat wordt door de fiscus geaccepteerd als grondslag voor de REB vrijstelling. Het groencertificatensysteem wordt beheerd door landelijk netbeheerder Tennet.
Groene energieEen verzamelnaam voor vormen van hernieuwbare energie die verkregen wordt uit andere dan fossiele brandstoffen. Hieronder wordt onder andere begrepen energie die uit wind, stromend water, zonnestraling en aardwarmte wordt verkregen, maar ook energie die vrijkomt bij verwerking van afval (vooral verbranding) of biomassa.
GroenlabelIn het kader van het Milieu Actie Plan (MAP) door de energiebranche zelf ingericht certificatensysteem, dat de markt voor duurzame energie heeft gestimuleerd door de handel en fysieke levering van elkaar los te koppelen. Een groenlabel vertegenwoordigt 10.000 kWh groene stroom. Groenlabels zijn bedoeld als bewijsmateriaal voor de MAP regeling en worden niet door de fiscus geaccepteerd als grondslag voor REB vrijstelling.
HoogspanningSpanningsniveau hoger dan 1000 V.
HoogtariefHet tarief dat gerekend wordt bij afname van energie in de piekuren, bijvoorbeeld overdag.
KernenergieNucleaire of atoomenergie is energie verkregen uit de kern van het atoom. Gebruikte technieken zijn kernsplitsing of kernfusie.
Kilowatt1000 Watt. Een apparaat met een stroombehoefte van een kilo Watt verbruikt per uur 1 kWh elektriciteit, per dag 24 kWh.
Kilowatt uur (kWh)De meest gebruikelijke eenheid om het elektriciteitsverbruik in een bepaalde periode uit te drukken. Een gemiddeld huishouden verbruikt op jaarbasis tussen de 3.000 en 3.500 kWh
Kooldioxide (CO2)Kleurloos, geurloos en niet giftig gas. CO2 is een normaal bestanddeel van onze atmosfeer. CO2 maakt ongeveer 0,03% van de atmosfeer rond de aarde uit. Het wordt uitgeademd door mensen en dieren en door planten gebruikt bij de productie van zuurstof. Door de massale verbranding van fossiele brandstoffen komt echter zeer veel CO2 in de atmosfeer. Deze hoeveelheid verstoort het natuurlijke evenwicht en leidt tot verandering van ons klimaat.
Koolmonoxide (CO)Kleurloos, geurloos en zeer giftig en vervuilend gas dat onstaat bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen.
LaagspanningSpanningsniveau van 1000 V en lager.
LaagtariefHet tarief, uitgedrukt in ct/kWh, voor het gebruik van het net gedurende vooraf door de regionale netbeheerder bepaalde uren tijdens welke gemiddeld een lagere belasting van het net voorkomt.
LaagurenUren van de dag waarvoor het laagtarief geldt.
Megawatt (MW)1.000.000 Watt. Een generator met een capaciteit van een megawatt kan per uur een megawatt uur (MWh) elektriciteit leveren, per dag 24 MWh.
Megawatt uur (MWh)1.000 kWh. De hoeveelheid stroom die in een uur geproduceerd kan worden door een generator met een capaciteit van een megawatt (MW).
NormaaltariefHet tarief, uitgedrukt in ct/kWh, voor het gebruik van het net gedurende vooraf door de regionale netbeheerder bepaalde uren tijdens welke gemiddeld een hogere belasting van het net voorkomt.
NutsbedrijfOpenbaar bedrijf voor de verzorging van primaire voorzieningen ten nutte van het publiek, zoals bedrijven voor de levering van gas, water en elektriciteit.
OhmEinheid van weerstand. Als je een weerstand aansluit op een spanning van 1 volt en er loopt dan een stroom door die weerstand van 1 ampère, dan heeft die weerstand een waarde van 1 ohm.
Regulerende Energiebelasting (REB)Belasting op energieverbruik. De Regulerende Energie Belasting (of ecotax) wordt geheven op milieu onvriendelijke energiebronnen: kernenergie en energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Met de ecotax probeert de overheid de scheve concurrentiepositie tussen verschillende energiebronnen recht te trekken door energiebedrijven de zgn. externe kosten mee te vertalen in prijs. Groene energie vervuilt niet en is daarom vrijgesteld van de eco-taks.
TennetOnafhankelijk beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Tennet is voor 100% eigendom van de Nederlandse overheid en beheerder van het groencerificatensysteem.
VerbruikerEen aangeslotene die elektrische energie afneemt van het net
VoltageDe hoeveelheid volts ofwel de spanning("druk") van elektriciteit. Door deze elektrische druk stroomt elektriciteit door het circuit. Het verschil in elektrisch vermogen tussen twee punten van het circuit wordt het voltage genoemd. Voor de transport van elektriciteit is het voordelig om dit onder een zo hoog mogelijke spanning te doen (110 kV tot 380 kV) omdat zo de ‘netverliezen‘ het laagst zijn. De meeste huishoudelijke apparaten werken op 220 volt.
WarmtekrachtinstallatieEen installatie die zodanig elektriciteit opwekt dat ook de daarbij geproduceerde warmte nuttig wordt gebruikt. Ook wel: WK-installatie.
WaterkrachtElektriciteit opgewekt met behulp van vallend water of water in een stuwdam dat een turbine aandrijft.
WattEenheid van elektrisch vermogen op een willekeurig tijdstip. Watt worden vaak gebruikt als aanduiding voor opwekkingscapaciteit of stroomvraag. Een langere tijd ingezette capaciteit van 1 Watt staat gelijk aan een stroomlevering van 1 joule per seconde. Watt wordt soms aangeduid met VI ofwel “spanning x stroom” Daaruit is makkelijk af te leiden dat via een zekering (smeltveiligheid) van 16 Ampere bij een spanning van 230 V een maximaal vermogen van 3680 Watt kan worden gevoed. Dat zijn bijvoorbeeld 36 lampen van 100 W of een wasmachine van 1400 W, een broodrooster van 800 W een computer van 280 W en 12 lampen van 100 W. Als U daar nog een lamp of ander apparaat bij inschakelt zal de zekering na korte tijd wegens overbelasting ‘doorbranden’ Grotere hoeveelheden Watt’s worden ook wel uitgedrukt in kilowatt (kW, duizend watt), megawatt (MW, miljoen watt of duizend kW) of gigawatt (GW, miljard watt of duizend MW) .
WeerstandAlle elektrische apparaten hebben een bepaalde hoeveelheid weerstand. Met weerstand wordt bedoeld in welke mate de elektronen in een stroomkring worden gehinderd in hun stroom van A naar B. Als je een weerstand aansluit op een spanning van 1 volt en er loopt dan een stroom door die weerstand van 1 ampère, dan heeft die weerstand een waarde van 1 ohm.
WindenergieHet opwekken van elektrische energie door middel van een windturbine
Zonne-energieEnergie die direct van de zon afkomt. Deze energie kan opgewekt worden met een zonneboiler of met behulp van zonnecellen.
ZonneboilerToestel voor warmwatervoorziening met een opslagreservoir, dat gebruik maakt van zonne-energie voor de opwarming van water.
ZonnecelBekend van de zakrekenmachine, maar nog veel breder toepasbaar: een cel die zonlicht direct omzet in bruikbare elektriciteit. Cellen worden verwerkt in modules die op hun beurt weer deel uitmaken van zonnepanelen.
Aanmelden verhuisservice verhuizing, adreswijziging doorgeven, post verhuizen
Ga je binnenkort verhuizen?
Begin dan direct met adreswijzigingen.

Heb jij woorden of afkortingen die in onze lijst niet mogen ontbreken?
Geef ze hieronder aan ons door.

 geef woord op
 betekenis van het woord
 [niet verplicht]
 [niet verplicht]
 [niet verplicht]