VerhuizenShopInformatieMijn Verhuisvriend
VerhuizenVergelijking verhuisserviceNieuwsWoordenboekChecklistDownloadsVraag en antwoord
Koopwoning
Huurwoning
Financieel
Bouw / Verbouw
Makelaarsbegrippen
Vastgoed
Welstandsbegrippen
Energie
Afkortingen

Veel voorkomende bouwtermen

Recht van OpstalEen beperkt zakelijk recht om in, op of boven andermans onroerende zaak gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen.
RooilijnDe bebouwingslijn die niet mag worden overschreden.
ServituutEen servituut of erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, een last waarmede een erf (stuk grond) bezwaard is ten bate van een aangrenzend erf van een andere eigenaar. Het is een beklemming van eigendom en valt onder het privaatrecht.
StichtingskostenHet totaal aan kosten van het in eigendom verkrijgen van een nieuwbouwwoning.
Vereniging van EigenaarsEen Vereniging van Eigenaars (VvE) is in Nederland een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. De vereniging van eigenaars zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.
AanneemsomBedrag waarvoor een bouwbedrijf de uitvoering van een werk aanneemt.
AannemingsovereenkomstOvereenkomst, waarbij de aannemer zich verbindt tegenover de aanbesteder een werk uit te voeren tegen de aanneemsom volgens een bepaald plan en voorwaarden, vastgelegd in een bestek
AanschrijvingEen schriftelijke mededeling van Burgemeester en Wethouders, die een eigenaar verplicht bepaalde voorzieningen aan zijn onroerende zaak te treffen of gebreken te herstellen
Beschermd dorps- of stadsgezichtDeel van een dorp of stad dat vanwege schoonheid of historisch karakter van algemeen belang is en daarom beschermd wordt. Het wordt door de ministers van OC&W en VROM aangewezen. Doel van de aanwijzing is aantasting van het gebied te voorkomen.
BestemmingsplanEen bestemmingsplan geeft de "bestemming" van een gebied of de bestemmingen in dat gebied aan. Een door de gemeenteraad vastgesteld plan en bindend voorschrift. Hierbij wordt de bestemming van de in het plan begrepen grond aangegeven. Daarnaast geeft het bestemmingsplan doelen en voorschriften over het gebruik van de grond en de opstallen.
BouwbesluitBesluit op grond van de Woningwet. Hierin stelt de overheid minimumeisen en voorschriften vast voor bouw- en woontechnische bepalingen, waaraan nieuwbouw en bestaande woningen moeten voldoen.
BouwdepotEen depot (rekening) waaruit u tijdens de bouw of verbouwing van uw woning op verschillende momenten betalingen kunt doen. Het geld in het bouwdepot wordt dus niet uitgekeerd, maar wordt gebruikt om tijdens de (ver)bouw rekeningen van bijvoorbeeld de aannemer te betalen. Naarmate de bouw vordert, blijft er dus steeds minder geld in het bouwdepot over, totdat, aan het einde van de bouw, het bouwdepot leeg is.
CanonEen geldbedrag dat de erfpachter periodiek moet betalen aan de grondeigenaar
CascobouwVorm van woningbouw, waarbij slechts het casco wordt opgeleverd. De toekomstige bewoners kunnen dan de indeling zelf naar eigen inzicht (laten) afbouwen.
CourtageMakelaarsloon, provisie.
DepotrenteRente die een bank vergoedt over het deel van de hypotheek dat nog niet is opgenomen.
Economisch eigendomHet economisch eigendom berust bij een ander dan de eigenaar in juridische zin. De economisch eigenaar heeft de koopsom betaald en krijgt als tegenprestatie een onherroepelijke volmacht tot levering van de juridisch eigenaar.
ErfdienstbaarheidEen zakelijk recht dat een ander dan de eigenaar kan hebben op een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid van voetpad: hier heeft een ander het recht om over de grond van de betreffende onroerende zaak te lopen.
ErfpachtEen beperkt zakelijk recht om de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. Eventueel kan een canon (=betalingsverplichting) worden bedongen.
KadasterHet openbare register voor registratie van onroerende zaken. Het kadaster beheert kaarten waarop de percelen grond staan ingetekend. De dienst houdt openbare registers bij met de gegevens over eigendom en eventuele bezwaring met zakelijke rechten (zoals hypotheek, erfdienstbaarheden e.d.) van onroerende zaken. Deze zijn met aanduiding van gemeente, sectie en nummer omschreven.
KoopakteEen op schrift gestelde overeenkomst, waarbij de verkoper zich verplicht een zaak te leveren en de koper zich verplicht daarvoor een prijs in geld te betalen.
OnderaannemerPersoon of organisatie die in opdracht van een aannemer, zonder bij de aannemer in dienst te zijn, het aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uitvoert, vaak tegen een vastgestelde prijs.
PlanschadeSchade die een eigenaar van een onroerende zaak kan lijden door de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. De gemeente kan dan schadevergoeding toekennen.
Aanmelden verhuisservice verhuizing, adreswijziging doorgeven, post verhuizen
Ga je binnenkort verhuizen?
Begin dan direct met adreswijzigingen.

Heb jij woorden of afkortingen die in onze lijst niet mogen ontbreken?
Geef ze hieronder aan ons door.

 geef woord op
 betekenis van het woord
 [niet verplicht]
 [niet verplicht]
 [niet verplicht]